ความเป็นมาของโครงการ  

เนื่องจากกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ กรมทางหลวงชนบท พิจารณาดำเนินการ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งว่าการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนนำความเจริญมาสู่พื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการสัญจรมีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันการสัญจรโดยรอบพื้นที่มีความหนาแน่น ติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้เร่งดำเนินการบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเสนอแนะให้ทำการเพิ่มช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจากจำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอที่จะรองรับ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อก.3068/5106.1.1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บ.บางยาง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 12.000 กิโลเมตร

แต่ลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงความกว้างผิวจราจรของถนนเดิม ซึ่งผ่านพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และการทำส่วนร่วมประชาชน และแนวถนนเดิมอยู่ติดคลองชลประทาน มีเขตทางในการก่อสร้างจำกัดจึงต้องประสานงาน กับเจ้าของพื้นที่ถึงรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นดินเลน ดินเหนียว และเนื้อดินเค็มจัดเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล ทำให้ต้องออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพคันทางให้มีเสถียรภาพเพียงพอ และคำนวณหาค่าการทรุดตัวของถนน รวมทั้งออกแบบป้องกันการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจาก เกลือซัลเฟต และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากเกลือคลอไรด์ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ ปริมาจราจร บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเพื่อดำเนินการ