...  
 
 
  ข่าวสารโครงการ  
     
  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 3
 
     
  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 2
 
   

การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนนำความเจริญมาสู่พื้นที่ส่งผลให้ความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการสัญจรมีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันการสัญจรโดยรอบพื้นที่มีความหนาแน่น ติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้เร่งดำเนินการบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเสนอแนะให้ทำการเพิ่มช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจากจำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอที่จะรองรับ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บ.บางยาง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 12.000 กิโลเมตร

       
แต่ลักษณะโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงความกว้าง ผิวจราจรของถนนเดิม ซึ่งผ่านพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และการทำส่วนร่วมประชาชน และแนวถนนเดิมอยู่ติดคลองชลประทาน มีเขตทางในการก่อสร้างจำกัดจึงต้องประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ ถึงรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นดินเลน ดินเหนียว และเนื้อดินเค็มจัดเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล ทำให้ต้องออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพคันทา งให้มีเสถียรภาพเพียงพอ และคำนวณหาค่าการทรุดตัวของถนน รวมทั้งออกแบบป้องกันการเสื่อมสภาพ ของคอนกรีตเนื่องจาก เกลือซัลเฟต และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากเกลือคลอไรด์ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น