กิจกรรมการจัดประชุมของโครงการ  

 


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ และรบฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วมการประชุม 156 คน

 
DOWNLOAD : สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 3
 

เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)
โดยการประชุมได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าทราย และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ตำบลอำแพง ตำบลสวนส้ม และตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

DOWNLOAD : ประกาศเชิญประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : ไฟล์นำเสนอ : สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 2
---------------------------------------------------------------------
กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
เพื่อนำเสนอความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2915 0983 - 5 ภายในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
DOWNLOAD : ประกาศเชิญประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ : สรุปุผลการประชุม